پس اندازهای کوچک خود را با طلا و داراییهای سرمایەای دیگر ذخیره کنید چون ارزش پول همیشە نزولی است.
قیمت خرید: 280,000
قیمت فروش: 252,000 تومان
قیمت خرید: 280,000
قیمت فروش: 252,000 تومان
قیمت خرید: 1,932,000
قیمت فروش: 1,677,200 تومان
قیمت خرید: 4,709,600
قیمت فروش: 4,093,600 تومان
قیمت خرید: 9,352,000
قیمت فروش: 8,125,600 تومان
قیمت خرید: 18,589,200
قیمت فروش: 16,184,000 تومان
قیمت خرید: 57,680,000
قیمت فروش: 50,120,000 تومان
قیمت خرید: 795,200
قیمت فروش: 602,000 تومان
قیمت خرید: 2,800,000
قیمت فروش: 2,772,000 تومان
قیمت خرید: 3,276,000
قیمت فروش: 3,248,000 تومان
قیمت خرید: 19,600,000
قیمت فروش: 16,800,000 تومان
قیمت خرید: 728,000
قیمت فروش: 672,000 تومان
قیمت خرید: 3,276,000
قیمت فروش: 2,940,000 تومان