پس اندازهای کوچک خود را با طلا و داراییهای سرمایەای دیگر ذخیره کنید چون ارزش پول همیشە نزولی است.
قیمت خرید: 795,200
قیمت فروش: 602,000 تومان