پس اندازهای کوچک خود را با طلا و داراییهای سرمایەای دیگر ذخیره کنید چون ارزش پول همیشە نزولی است.
قیمت خرید: 19,600,000
قیمت فروش: 16,800,000 تومان