پس اندازهای کوچک خود را با طلا و داراییهای سرمایەای دیگر ذخیره کنید چون ارزش پول همیشە نزولی است.
قیمت خرید: 57,680,000
قیمت فروش: 50,120,000 تومان
قیمت خرید: 18,589,200
قیمت فروش: 16,184,000 تومان
قیمت خرید: 9,352,000
قیمت فروش: 8,125,600 تومان
قیمت خرید: 4,709,600
قیمت فروش: 4,093,600 تومان
قیمت خرید: 1,932,000
قیمت فروش: 1,677,200 تومان