پس اندازهای کوچک خود را با طلا و داراییهای سرمایەای دیگر ذخیره کنید چون ارزش پول همیشە نزولی است.
قیمت خرید: 3,276,000
قیمت فروش: 2,940,000 تومان
قیمت خرید: 280,000
قیمت فروش: 252,000 تومان
قیمت خرید: 280,000
قیمت فروش: 252,000 تومان