میتوانی بیشتر انتظار داشته باشی اما کمتر پرداخت کنی
واحدهای توزین طلا

واحدهای توزین طلا

NEGIN05 مهر 1399عمومی

واحدهای توزین طلا شامل: سوت،مثقال و گرم

هر مثقال برابر 4 گرم و 608 سوت یعنی 4.608 گرم و هر گرم 1000 میلی گرم و هر میلی گرم یک سوت است.

هر گرم 1000 میلی گرم و هر میلی گرم برابر یک سوت است.

واحد دیگری که هنوز در نزد طلا فروشان و جواهرسازان استفاده می کنند مثقال می باشد که هر مثقال برابر 4 گرم و 608 سوت است یعنی 4.608 گرم

در زمان های قدیم پس از طی زمان های زیاد و طولانی واحد وزنی سنتی بود که در بین زرگرها در بعضی از نقاط کشور مورد استفاده قرار می گیرد همچون نخود، لپه و گندم است که:

هر نخود برابر با 192 سوت بوده است 

هر نخود برابر است با 2 لپه و هر لپه برابر است با 2 گندم است

پس هر گندم 48 سوت یا 48 میلی گرم است

شایان ذکر است که برای توزین سنگ های گرانبها از واحد وزنی قیراط استفاده می نمایند که هر قیراط برابر با 200 سوت است و هر 5 قیراط برابر با 1 گرم است.

آنچه در اصطلاح و در بازار سنتی زرگر ها است مثقال شرعی گفته می شود و با مثقال معمولی فرق دارد.هر مثقال شرعی برابر با 18 نخود است در حالیکه هر مثقال معمولی برابر 24 نخود است.

در کشورهای اروپایی واحد توزین فلزات به شیوه ذیل می باشد:

هر انس تروی دقیقا برابر با 31.1034768 گرم است و واحد وزنی دیگر پوند است که عبارت است از پوند تروی و پوند معمولی.

_ پوند تروی برابر با 12 انس است

_ پوند معمولی برابر 16 انس است

انس لندن نام دیگر اصطلاح انس معمولی می باشد.که هر انس معمولی برابر 28 گرم است.

در آمریکا و اروپا واحد اندازه گیری دیگر وجود دارد که به آن گرین می گویند که هر گرین برابر 648 گرم است یعنی ویت واحد اندازه گیری دیگری در سیستم تروی است. هر پنی ویت برابر با 24 گرین است.